REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLETEO.PL z dnia 25.05.2018

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania Sklepu internetowego działającego pod adresem www.mebleteo.pl prowadzonego przez TEO spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, mieszczącą się w Poznaniu (61-625) przy ul. Hawelańskiej 1,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399615, NIP: 777-322-10-95, REGON: 301953365, (dalej: TEO sp. z o.o. sp.k.).

Niniejszy Regulamin jest skierowany zarazem do konsumentów, jak i przedsiębiorców, korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz politykę prywatności i plików Cookies.

Klient ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

1. Słowniczek.


 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

1. Regulamin: niniejszy dokument określający ogólne warunki sprzedaży towarów, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez TEO sp. z o.o. sp. k. za pośrednictwem Sklepu internetowego działającego pod adresem: mebleteo.pl oraz politykę prywatności i plików Cookies;

2. Sprzedawca/Usługodawca/Administrator danych osobowych: spółka działająca pod firmą TEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, mieszcząca się w Poznaniu (61-625) przy Hawelańskiej 1,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399615, NIP: 777-322-10-95, REGON: 301953365;

3. Zamawiający: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienie w Sklepie oraz strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą;

4. Konsument: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;

6. Usługobiorca: każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę;

7. Użytkownik: użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

8. Sklep: Sklep internetowy dostępny pod adresem www.mebleteo.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie, w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;

9. Zamówienie: oświadczenie woli składane Sprzedawcy przez Zamawiającego za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży;

10. Formularz Zamówienia: interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia,

11. Towar: prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

12. Umowa zawarta na odległość: umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

13. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2017, poz. 459 – tekst jednolity), zawarta między Sprzedawcą a Zamawiającym za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

14. Usługa elektroniczna: usługa świadczona drogą elektroniczną, czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

15. Serwis: system stron www udostępniony pod adresem internetowym www.mebleteo.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.

16. Konto: część Serwisu, w ramach której Użytkownik może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie. 

1. Sposoby porozumiewania się z Zamawiającym.


 

1. Sprzedawca udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów dostępnych w Sklepie oraz w kwestiach związanych z Regulaminem Sprzedaży. Obsługa jest dostępna telefonicznie w dni robocze pod numerem telefonu: +48 61 662 99 33 w godzinach 8-16 jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@mebleteo.pl .Na zapytanie kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej obsługa odpowiada w terminie do 48 godzin.

2. Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego Zamówienia kontaktuje się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Zamawiającego numer telefonu w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego przez niego Zamówienia. 

Tryb zawarcia umowy sprzedaży.


 

1. Informacje przedstawione w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

2. W celu dokonania zakupu towarów prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie za pomocą Formularza zamówienia, udostępnionego na stronie internetowej Sklepu.

3. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:

5. nazwiska i imiona Zamawiającego lub nazwę Zamawiającego;

6. numer telefonu Zamawiającego;

7. adres poczty elektronicznej e-mail Zamawiającego;

8. adres do wysyłki,

9. danych niezbędnych do wystawienia faktury

10. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia. Sprzedawca nie odpowiada za podanie przez Zamawiającego błędnych, nieprawdziwych bądź niekompletnych danych.

11. Złożenie Zamówienia  stanowi złożenie przez Zamawiającego oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

12. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.

13. W terminie do 3 dni od dnia otrzymania zamówienia Sprzedawca informuje Zamawiającego o akceptacji Zamówienia. Wraz z tą informacją Zamawiający otrzymuje treść Regulaminu,  wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.

14. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Zamawiającego wiadomości o akceptacji zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji. Oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji, stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, jest przesyłane przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu. Poczta elektroniczna stanowi trwały nośnik w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

15. Jeżeli Zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Zawiadamiającego przesyłając mu wiadomość na adres poczty elektronicznej z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy.

16. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.

17. Jeśli Zamawiającym jest przedsiębiorca, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez Sprzedawcę umyślnie.

18. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia.

19. Sprzedawca realizuje Zamówienia -na terytorium Unii Europejskiej. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przed złożeniem Zamówienia. 

1. Warunki płatności.


 

1. Wszystkie ceny Towarów podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w walucie złoty polski i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

2. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych towarów i koszty ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.

3. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:

4. przelew elektroniczny na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 73 2490 0005 0000 4530 8942 0449,

5. system płatności elektronicznych,

6. płatność gotówką bezpośrednio kurierowi (płatność „za pobraniem).

7. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na przedmiot Zamówienia i wartość zamawianych rzeczy.

8. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przez Zamawiającego przed złożeniem Zamówienia.

9. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem, Zamawiający zobowiązany jest uiścić cenę niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności gotówką za pobraniem, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

10. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem, płatność zostanie uznana za dokonaną z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

12. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

13. Banki dostępne w usłudze “Pay-by link”

mTransfer – mBank

Inteligo – PKO BP

Bank Pekao

Bank PKO – IKO

Bank PKO- IPKO

Bank Pekao- PeoPay

VOLKSWAGEN BANK – POLSKA

Bank Zachodni WBK

BNP PARIBAS

Pocztowy24

Deutsche Bank

SGB Bank SA

GET IN BANK

Credit Agricole

ING

BNP PARIBAS eBGŻ

Raiffeisen Bank Polska

Eurobank

Millennium BANK

BOŚ Bank

Citi Bank Handlowy

Alior Bank

PBS Bank

NET – Bank Express

Toyota Bank

PLUS Bank

T-Mobile – Usługi bankowe

Płatności BLIK

Operatorzy kart płatniczych

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

14. Sprzedawca, zgodnie z wolą Zamawiającego, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę VAT albo przesyła na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.     

1. Warunki dostawy.


 

1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej Umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.

2. Dostawa towarów do Zamawiającego jest co do zasady odpłatna. Koszty dostawy towarów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazane Zamawiającemu przed złożeniem Zamówienia.

3. Kurier dostarczający Zamówienie jest zobowiązany do rozładowania samochodu pod adresem wskazanym w Zamówieniu. W przypadku dostaw produktów wielkogabarytowych, o wadze przekraczającej 35 kg, kurier nie ma obowiązku dalszego przenoszenia i wnoszenia towaru do miejsca docelowego.

4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar w terminie wskazanym w oświadczeniu Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji, nie później niż:

1. jeżeli Zamawiającym jest konsument - nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia Sprzedawcy przekraczającego 30 dni Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

2. jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca - nie później niż w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. W przypadku trudności w realizacji zamówienia, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania umowy. Jeśli jednak po zawarciu umowy okaże się, że realizacja zamówienia jest niemożliwa, Zamawiający może odstąpić od umowy i domagać się zwrotu uiszczonej ceny sprzedaży.

5. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności przyjęcia zamówień do realizacji.

6. Wraz z towarem wydawany jest paragon fiskalny albo faktura VAT. Dokument sprzedaży  stanowi  potwierdzenie  istotnych  elementów  złożonego Zamówienia. Brak któregokolwiek z tych dokumentów należny niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.

7. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Zamawiający ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu szkody.

8. Istnieje możliwość skorzystania przez Zamawiającego z wariantu „darmowej wysyłki od 7.000 zł”, która jest dostępna dla Zamówień, których wartość wynosi co najmniej 7.000 zł oraz dostawa ma zostać dokonana na terytorium Polski. W przypadku wyboru tego wariantu termin realizacji zamówienia może się wydłużyć w zależności od wielkości złożonego Zamówienia, nie dłużej jednak niż do 365 dni od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem lub elektronicznych) albo od zawarcia Umowy sprzedaży (w przypadku płatności gotówką za pobraniem).

9. Skorzystanie z wariantu „darmowej wysyłko od 7.000 zł” istnieje tylko wtedy, gdy samochód dostawczy (typu TIR - samochód ciężarowy z naczepą) ma możliwość dojazdu do miejsca rozładunku. Darmowa wysyłka nie obejmuje rozładunku towaru i wnoszenia do miejsca docelowego. 

1. Procedura reklamacyjna.


 

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu towar bez wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej rzeczy sprzedanej, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację.

4. W przypadku postępowania reklamacyjnego Zamawiający może:

1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Jeśli Zamawiającym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.

1. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.

5. Jeżeli Zamawiający jest przedsiębiorcą, to w ramach postępowania reklamacyjnego, z uwagi na wadę rzeczy sprzedanej, nie może on złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nawet gdy rzecz była już wymieniona lub naprawione przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Zamawiający będący przedsiębiorcą nie może odstąpić od umowy nawet, gdyby wada rzeczy była istotna.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeśli Zamawiającym jest Konsument termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Zamawiający może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

7. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.

8. Towar powinien zostać  przysłany  kompletny,  zwłaszcza  z akcesoriami,  które  mają wpływ  na  funkcjonalność  danego  sprzętu  lub  które  mogą  być  jedną  z  przyczyn zaistnienia wady  towaru lub  niezgodności z  umową.  Wskazane  jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana  wada  lub  niezgodność  występują. Towar powinien zostać należycie opakowany, tak aby zapewnić mu należytą ochronę podczas transportu.

9. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawcy przez Zamawiającego będącego przedsiębiorcą, jest on zobowiązany do odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym.

10. Sprzedawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

11. W przypadku, gdy do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi niezbędne jest dostarczenie zakupionego towaru do Sprzedawcy, Zamawiający obowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

12. Jeśli Zamawiającym jest przedsiębiorca, to Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru podczas transportu. 

Konsumenckie prawo odstąpienie od umowy sprzedaży.


 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć:

1. w formie pisemnej na adres: TEO SP. Z O.O. SP.K. ul. Hawelańska 1 , 61-625 Poznań

2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mebleteo.pl

3. osobiście w siedzibie Sprzedawcy: TEO SP. Z O.O. SP.K. ul. Hawelańska 1 , 61-625 Poznań

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Jeśli Umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. W przypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.


1. Usługodawca świadczy Usługi zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, a w szczególności usługi informacyjne, komunikacyjne i usługi w zakresie organizacji sprzedaży.

2. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.

3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.

4. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień i zawierania na odległość umowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka, formularz zamówień, a także usługę rejestracji w Serwisie. 

1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.


 

1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:

2. połączenie z siecią Internet,

3. dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script, FLASH obsługą plików Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024x768,

4. przeglądarka: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

5. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu mebleteo.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

6. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Formularza Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu założenia konta, konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

7. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Usługobiorcę Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Nie jest również dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Usłuogobiorcę działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy 

1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.


2. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną nie mających charakteru ciągłego rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne. 

1. Reklamacje usług elektronicznych.


 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług, jak również związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu można składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

3. oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

4. szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

5. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

6. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.


 

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

4. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

5. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,

6. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

Ochrona danych osobowych.


 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu określa zamieszczona klauzula informacyjna, wskazująca w szczególności na dane administratora, dane kontaktowe, cele i podstawy przetwarzania danych Użytkowników Sklepu, okres przechowywania, informacje dotyczące realizacji praw.

2. Zakres danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług przez Sklep za zgodą Użytkownika przez Sklep jest następujący:

3. realizacja zamówienia: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,

4. możliwość kontaktu ze Sklepem, zapytanie o ofertę lub otrzymanie materiałów marketingowych: imię, numer telefonu dodatkowo i dobrowolnie, adres poczty elektronicznej,

5. przesłanie zapytania w zakresie dostępności produktów, gwarancji i reklamacji: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.

6. Użytkownik w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową).

7. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.

8. Sklep zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Sklepu. Sklep spełnia wszelkie wymogi określne przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Sklep zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

9. Sklep powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w niezbędnym zakresie podmiotom  wskazanym w Polityce prywatności oraz właściwym obowiązku informacyjnym, a w szczególności następującym podmiotom: DHL Express Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, Bluemedia S.A. z siedzibą w Sopocie, Dreamcommerce S.A.  celu zapewnienia obsługi technicznej Sklepu oraz w zakresie usługi hostingowej.

10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgód jest dobrowolne. Realizacja usług świadczonych przez Sklep możliwa jest po dobrowolnym podaniu danych i  wyrażeniu zgody.

11. Informacje dotyczące przetwarzania przez Sklep danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookies na stronie Sklepu oraz właściwa klauzula informacyjna dotycząca danej usługi.     

Pozostałe postanowienia.


 

1. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

2. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie, zarejestrowani klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane na co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Ewentualne zmiany wprowadzone będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla klienta na stronie mebleteo.pl w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć, zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

ZAŁĄCZNIKI


Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Mebleteo - odstąpienie od umowy